Kosten: € 455,- | € 385,- voor abonnees

Inschrijven niet meer mogelijk

Algemeen

Specialisme: Psychiaters, verpleegkundig specialisten, ziekenhuisapothekers, openbaar apothekers
Kosten:* Leden van Psyfar betalen €385,-. Niet-leden betalen voor deelname €455,-. Verpleegkundig specialisten betalen €385,- (Prijzen zijn voor het gehele programma inclusief BTW en hand-outs)
Accreditatie: Het congres is geaccrediteerd voor 5 nascholingsuren bij de NVvP, NVZA, KNMP en het VSR

* Let op! Voor verpleegkundig specialisten geeft de website bij inschrijving onjuiste prijzen door, namelijk de prijzen die voor de psychiaters gelden. Bent u verpleegkundig specialist, dan wordt dit gecorrigeerd op de factuur die u per e-mail ontvangt.Dé jaarlijkse update voor voorschrijvers van psychofarmaca

Het Nationaal Congres Farmacotherapie in de psychiatrie is in Nederland en België al vele jaren een begrip bij psychiaters, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen. Dit jaar organiseren we dit hooggewaardeerde, exclusief op farmacotherapie in de psychiatrie gerichte congres voor de vijftiende keer!

Op donderdag 7 oktober bent u online van harte welkom bij het congres. Farmacotherapie in de psychiatrie brengt u in drie plenaire sessies en twee interactieve workshoprondes op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de psychofarmacologie van het afgelopen jaar. De sprekers en workshopleiders zijn zonder uitzondering professionals die een herkenbare brug slaan tussen de theorie en uw dagelijkse praktijk. 

In de eerste workshopronde kunt u deelnemen aan de volgende workshops:

 • Kernpunten uit de Richtlijn voor het gebruik van Clozapine - Selene Bond-Veerman
 • Behandeling van borderline persoonlijkheidsstoornissen bij kinderen en adolescenten - Kim van Slobbe-Maijer
 • Psychofarmaca in de 1e lijn: dilemma’s en oplossingen - Valérie Meijvis

In de tweede workshopronde kunt u deelnemen aan de volgende workshops:

 • Behandeling van seksuele stoornissen - Erna Beers
 • De behandeling van afhankelijkheid van stimulantia, met stimulantia - Glenn Dumont
 • Bloedspiegelbepalingen bij psychofarmaca - Arne Risselada

Let op: De workshop van Niels Jonker is alleen op locatie te volgen, vandaar dat u deze niet kunt kiezen bij het online congres. 

N.B. Wilt u liever op locatie aan het congres deelnemen? Schrijf dan via deze link in voor Psyfar en via deze link voor Psyfar vs.

Programma

 • 09:30 – 10:00 Online registratie en ontvangst 
 • 10:00 – 10:15 Inleiding door dagvoorzitter - dr. Arne Risselada
 • 10:15 – 11:00 De invloed van bariatrische chirurgie op de farmacokinetiek van psychofarmaca – Saskia Zieck
 • 11:00 – 11:45 Behandeling van PTSS; de huidige stand van zaken – Prof. Dr. Eric Vermetten
 • 11:45 – 12:15 Pauze
 • 12:15 – 13:00 Wat te doen met moeilijk behandelbare (therapieresistente) depressies?  – Dr. Eric Ruhé
 • 13.00 - 14.00 Lunch
 • 14.00 - 15.15 Eerste ronde workshops
 • 15.15 - 15.45 Pauze
 • 15.45 - 17.00 Tweede ronde workshops
 • 17.00 Einde congres 

 

Inhoud

Plenair 1 - De invloed van bariatrische chirurgie op de farmacokinetiek van psychofarmaca

Tijdens deze lezing wordt er stilgestaan bij de verschillende chirurgische technieken die kunnen worden toegepast tijdens een bariatrische ingreep en de veranderingen van de gastro-intestinale anatomie die daarbij ontstaan. Door deze anatomische veranderingen verandert niet alleen de farmacokinetiek van geneesmiddelen, maar ook de opnamecapaciteit van vitamines en mineralen. De belangrijkste deficiënties die kunnen ontstaan en de achtergrond hiervan zullen worden toegelicht.

Welke veranderingen in de kinetiek van geneesmiddelen vinden er precies plaats? Wat is het effect op de opname, de distributie, het metabolisme en de uitscheiding van geneesmiddelen? We doorlopen de route van een geneesmiddel in het lichaam om zo alle veranderingen per type bariatrische ingreep in kaart te brengen. Deze lezing geeft een overzicht van aandachtspunten bij de inzet van geneesmiddelen en daarbij de psychofarmaca in het bijzonder.

Welke invloed hebben de veranderingen van de farmacokinetiek op psychofarmaca, wat is hier over bekend in de literatuur? Als afsluiter van deze lezing zal een overzicht gegeven worden van de evidence betreffende de dosering van diverse groepen psychofarmaca na een bariatrische ingreep.

Na afloop van deze lezing:

 • Na deze lezing heeft u inzicht in de mechanismen die mogelijk de geneesmiddelopname in het maagdarmkanaal beïnvloeden na bariatrische chirurgie.
 • Heeft u inzicht in de vitamine en mineralen deficiënties die kunnen ontstaan en de aanbevolen suppletie hiervan.
 • Na deze lezing heeft u een actueel overzicht van de evidence over het doseren van verschillende psychofarmaca na bariatrische chirurgie.
7 oktober 2021
Plenair 2 - Behandeling van PTSS; de huidige stand van zaken

Er is toenemend wetenschappelijke en klinische belangstelling voor bekende psychoactive middelen als MDMA, ketamine en psilocybine, en LSD, beter bekend als psychedelica of entactogenen. Recent besteedde het Nederlands Tijdschrift voor Psychiatrie een heel themanummer aan psychedelica in de psychiatrie. Het gebruik van psychedelica kent een belangrijke geschiedenis in de Nederlandse psychotraumatologie. Dankzij het werk van Jan Bastiaans is vooral het gebruik van LSD voor patiënten met het Koncentratiekampsyndroom bekend geworden.

Sinds de jaren 80 zijn psychedelica echter uit het therapeutisch repertoire verdwenen. Mogelijk mede door de relatieve geringe winst met huidige behandelingen en het achterblijven van nieuwe effectieve medicaties is er een heroriëntatie naar het gebruik van psychedelica ingezet, als zogenaamde vintage drugs, voor de behandeling van PTSS. Eind 2020 zijn er veelbelovende resultaten van de eerste Fase III studies bij PTSS bekend geworden. Veranderingen in de zelfervaring, emotionele verwerking en sociale cognitie kunnen bijdragen aan de mogelijke therapeutische effecten van psychedelica bij PTSS. Deze ontdekkingen bieden een wetenschappelijke routekaart voor het onderzoek en de toepassing van psychedelische stoffen in de GGZ.

In deze lezing wordt ingegaan op de stand van zake met betrekking tot klinisch wetenschappelijk onderzoek, ook in Nederland, met deze middelen bij de behandeling van PTSS.

Na afloop van deze lezing:

 • Kent u de belangrijke psychedelische middelen en het huidig klinisch wetenschappelijk onderzoek bij de behandeling van PTSS
 • Heeft u inzicht in veronderstelde bijdrage aan therapeutische effecten van psychedelica
 • Begrijpt u het belang van goed geprogrammeerd onderzoek naar deze middelen
7 oktober 2021
Plenair 3 - Wat te doen met moeilijk behandelbare (therapieresistente) depressies?

Therapieresistente depressie is een uitdaging voor behandelaren en patiënten. In de lezing wordt besproken waarom ‘moeilijk behandelbare depressie’ een betere term is en hoe we dit kunnen definiëren. Vervolgens wordt stilgestaan bij de theoretische verklaringsmodellen voor moeilijk behandelbare, therapieresistente depressie. Uitgaande van deze verklaringsmodellen zijn diverse alternatieve behandelstrategieën mogelijk. Aan de orde komen diverse augmentatiestrategieën, MAO-remmers, ervaringen met esketamine neusspray, rTMS, ECT en andere neurostimulatiemethoden. Afsluitend zal de onderlinge positionering van deze strategieën aan de orde komen, waarover de deelnemers wordt aangemoedigd interactief te discussiëren. 

Na afloop van deze lezing:

 • Weet u hoe therapieresistente depressie gedefinieerd wordt
 • Begrijpt u (theoretische) aangrijpingspunten en werkingsmechanismen die bij therapieresistente depressie gebruikt worden voor behandeling
 • Kent u de stappen die er wenselijk/mogelijk zijn om therapieresistentie te voorkomen en verder te behandelen 
7 oktober 2021
Workshop - Kernpunten uit de Richtlijn voor het gebruik van Clozapine (ronde 1)

De richtlijn voor clozapine-gebruik is herzien op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. In deze interactieve workshop krijgt u een helder overzicht van de indicaties voor clozapine en de superioriteit boven andere antipsychotica. De bijwerkingen worden toegelicht - zeldzame bijwerkingen als agranulocytose zijn onder andere debet aan de wereldwijde onderprescriptie. Verder wordt, om voortijdig stoppen te voorkomen, het belang van een geleidelijke opbouw wordt benadrukt. U krijgt handvatten bij het optreden van complicaties en er wordt een stappenplan gepresenteerd voor farmacologische en niet-farmacologische interventies bij therapieresistente positieve, negatieve en cognitieve symptomen bij schizofrenie.

Na afloop van deze workshop:

 • Kent u de voor- en nadelen van clozapine.
 • Begrijpt u welke stappen overwogen kunnen worden bij complicaties als koorts en/of griepachtige verschijnselen, neutrocytopenie of myocarditis.
 • Weet u welke interventies bewezen effectief zijn als clozapine onvoldoende helpt.
7 oktober 2021
Workshop - Behandeling van borderline persoonlijkheidsstoornissen bij kinderen en adolescenten (ronde 1)

Persoonlijkheidsproblematiek komt in de jeugd even veel voor als op volwassen leeftijd. Het kent eenzelfde etiologie en lijdenslast. Het kan (en moet) vroegtijdig worden gediagnostiseerd, om tijdig passende behandeling te bieden en daarmee een gunstige uitkomst te bevorderen. Adequate diagnostiek en voorlichting zijn hierin belangrijke stappen.

Inmiddels zijn er diverse, evidence-based psychotherapeutische behandelstrategieën voor de jeugd. Medicamenteuze behandeling is echter weerbarstig en recent heeft de expertgroep van het kenniscentrum de evidence- en practice-based kennis herzien en gebundeld. In deze workshop krijgt u een actueel overzicht van diagnostiek en behandelstrategieën. Er wordt stilgestaan bij de zorg rondom stigma en (verouderde) overtuigingen.

U wordt uitgenodigd ook eigen casuïstiek mee te brengen naar de workshop. Casuïstiek of vraagstukken voor deze workshop kunnen gemaild worden naar evenementen@prelum.nl.

Na afloop van deze workshop:

 • Kent u de laatste inzichten van de Praktijkstandaard Borderline Persoonlijkheidstoornissen bij de jeugd
 • Weet u welke afwegingen u kunt maken in diagnostiek en behandeling bij de jeugd
 • Begrijpt u het belang van vroeg signaleren en diagnostiek en de afwegingen die te maken zijn in medicamenteuze behandeling
7 oktober 2021
Workshop - Psychofarmaca van de 2e naar de 1e lijn: dilemma’s en oplossingen (ronde 1)

Psychofarmaca worden veelvuldig gebruikt, en zijn er van zowel zorgverleners als patiënten veel vragen over. In deze workshop wordt uitgebreid ingegaan op het afbouwen en switchen van deze middelen. Hoe doet u dat en welke opties kunt u de patiënt bieden? Hoe gaat u om met websites met afbouwadviezen? U ontvangt handige tips die helpen om patiënten in de praktijk te begeleiden.

Na afloop van deze workshop:

 • Weet u waarmee u rekening moet houden bij het afbouwen van antidepressiva.
 • Kent u de risicofactoren voor onttrekkingsverschijnselen.
 • Kunt u een afbouwschema maken voor een individuele patiënt.
 • Heeft u handvatten voor het afbouwen van slaapmiddelen.
7 oktober 2021
Workshop - Behandeling van seksuele stoornissen (ronde 2)

Psychofarmaca en seksuele stoornissen lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoewel we weten dat psychiatrische klachten de onderliggende aanleiding kunnen zijn, beginnen veel patiënten pas over seksuele klachten als een geneesmiddel is gestart. Wat doe je dan?

Switchen heeft geen effect, middelen toevoegen ook niet. Dosisverlaging wil je niet, want de depressie klaart net op. Het lijkt in de praktijk vaak een lastig onderwerp om aan te snijden, maar als je seksuele klachten vroegtijdig bespreekbaar maakt, loop je minder risico dat medicatie een probleem vormt en zouden seksuele klachten zelfs verbeterd kunnen zijn.

Klinkt dit als een utopie? In deze workshop krijgt u helderheid: wanneer is een seksuele stoornis te ‘wijten’ aan het geneesmiddel en wanneer kun je een oorzakelijk verband hiermee uitsluiten? Met een fijne mix van theorie en praktische handvatten kunt u direct de juiste weg inslaan als u psychofarmaca voorschrijft.

Na afloop van deze workshop:

 • weet u in hoeverre psychofarmaca een effect hebben op de seksualiteit;
 • weet u welke seksuele bijwerkingen psychofarmaca kunnen geven;
 • kunt u uw patiënten met psychofarmaca juist voorlichten over de relatie tussen psychofarmaca en seksuele stoornissen.
7 oktober 2021
Workshop - De behandeling van afhankelijkheid van stimulantia, met stimulantia (ronde 2)

In deze workshop wordt de farmacotherapie van de behandeling van verslaving aan cocaïne, speed, crystal meth en 3-mmc besproken. U wordt nadrukkelijk uitgenodigd om eigen casuïstiek (op voorhand) aan te leveren, (een selectie van) deze casuïstiek zal tijdens de workshop besproken worden. Casuïstiek of vraagstukken voor deze workshop kunnen gemaild worden naar evenementen@prelum.nl.

Na afloop van deze workshop:

 • Kent u de wetenschappelijke basis van substitutie therapie
 • Kunt u nieuwe middelen eenvoudig classificeren
 • Kunt u een rationele farmacotherapie voor nieuwe middelen instellen
7 oktober 2021
Workshop - Bloedspiegelbepalingen bij psychofarmaca (ronde 2)

Tijdens deze workshop zal stilgestaan worden bij het uitvoeren van bloedspiegelbepalingen van psychofarmaca. Er wordt een overzicht gegeven van de psychofarmaca waarbij het bepalen van een bloedspiegel van toegevoegde waarde kan zijn, in welke situaties dit relevant is, en in welke situaties bloedspiegel bepalingen vooral ook niet relevant zijn en mogelijk zelfs schadelijk. Dilemma’s worden besproken aan de hand van casuïstiek (u wordt uitgenodigd ook eigen casuïstiek mee te brengen naar de workshop). Casuïstiek of vraagstukken voor deze workshop kunnen gemaild worden naar evenementen@prelum.nl.

Na afloop van deze workshop:

 • Weet u bij welke geneesmiddelen en in welke situaties bloedspiegelbepalingen van toegevoegde waarde kunnen zijn
 • Bent u bekend met situaties waarin  bloedspiegelbepalingen ook risico’s met zich mee kunnen brengen qua interpretatie van uitslagen.
7 oktober 2021

Sprekers

AIOS ziekenhuisfarmacie, klinisch farmacoloog i.o.
Psychiater | PI Radboudumc
Arts-seksuoloog | Klinisch farmacoloog