Kosten: € 465,- | € 399,- voor leden

Inschrijven niet meer mogelijk

Over de cursus

Specialisme: Psychiaters, verpleegkundig specialisten, ziekenhuisapothekers, openbaar apothekers
Kosten: Leden van Psyfar betalen €399,-. Niet-leden betalen voor deelname €465,-. Verpleegkundig specialisten betalen €399,- (Prijzen zijn voor het gehele programma inclusief BTW, cateringkosten en parkeerkosten)
Accreditatie: geaccrediteerd voor 5 nascholingsuren door de NVvP, NVZA, KNMP en het VSRHet Nationaal Congres Farmacotherapie in de psychiatrie is in Nederland en België al vele jaren een begrip bij psychiaters, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen. Dit jaar organiseren we dit hooggewaardeerde, exclusief op farmacotherapie in de psychiatrie gerichte congres voor de veertiende keer.

Op donderdag 8 oktober bent u van harte welkom bij Theater Buitensoos in Zwolle (direct naast het NS Station). Farmacotherapie in de psychiatrie brengt u in drie plenaire sessies en een interactieve workshopronde op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de psychofarmacologie van het afgelopen jaar. De sprekers en workshopleiders zijn zonder uitzondering professionals die een herkenbare brug slaan tussen de theorie en uw dagelijkse praktijk. 

Workshop 5: Interpreteren van laboratoriumonderzoek door dr. Niels Jonker is komen te vervallen.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. COVID-19

Om verantwoord en veilig samen te komen en verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen gelden tijdens het congres de volgende maatregelen:

 • Heeft u klachten? Blijf thuis! 
 • Hoest en nies altijd in de binnenkant van uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was vaak u handen met water en zeep voor tenminste 20 seconden en houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Op de locatie is desinfectiemiddel aanwezig om uw handen te reinigen. Wij vragen u hiervan in ieder geval gebruik te maken bij binnenkomst en het verlaten van een zaal en wanneer de situatie daarom vraagt.
 • De ruimtes zijn zo opgesteld dat er minimaal 1,5 meter afstand van elkaar kan worden gehouden.
 • Bij binnenkomst wordt uw aanwezigheid door ons genoteerd. U hoeft dus geen presentielijst te tekenen.
 • Er ligt een persoonlijk informatiepakket voor u klaar, dit kunt u zelf pakken. 
 • Volg ten alle tijden de aanwijzingen van de sprekers en de medewerkers op de locatie op.

Het congres op locatie kan ook volgens de aangepaste richtlijnen doorgang vinden. Alle (na)scholingsactiviteiten vallen namelijk buiten de maatregel van 30 personen op locatie. Voor deze bijeenkomsten is een maximum van 100 deelnemers opgesteld. Echter heeft Psyfar besloten om maximaal 60 deelnemers op locatie toe te laten, om een voor u zo veilig en prettig mogelijk congres te organiseren. Op locatie worden alle RIVM-maatregelen strikt gevolgd. Voor meer informatie over de maatregelen op locatie kunt u kijken op de website van de Nieuwe Buitensociëteit. 

Het fysieke programma heeft een iets andere opzet dan het online programma. Wilt u liever online aan het congres deelnemen? Schrijf u zich dan via deze link in: https://www.psyfar.nl/bijeenkomsten/bijeenkomst/t/nationaal-congres-farmacotherapie-in-de-psychiatrie-2020-online

 

Het programma

 • 09:00 – 10:00 Registratie en ontvangst met koffie en thee
 • 10:00 – 10:15 Inleiding door dagvoorzitter - dr. Hans Mulder
 • 10:15 – 11:00 Antipsychotica: what's new? - dr. Arne Risselada
 • 11:00 – 11:45 Behandeling van de bipolaire depressie - dr. Max de Leeuw
 • 11:45 – 12:15 Pauze
 • 12:15 – 13:00 Psychofarmacologie bij ouderen: does age matter? prof. dr. Richard Oude Voshaar
 • 13.00 - 13.15 Uitreiking en presentatie dr. Peter Moleman Penning
 • 13.15 - 14.15 Lunch
 • 14.15 - 15.30 Workshops
 • 15.30 Einde congres met mogelijkheid tot napraten

 

Inhoud

Plenair 1 - Antipsychotica: ‘what’s new?’

Tijdens deze lezing wordt stilgestaan bij de laatste stand van zaken rondom antipsychotica. Er wordt stilgestaan bij verschillen in effectiviteit en bijwerkingen, dosis-responsrelaties bij antipsychotica en de mogelijke plek van de twee nieuwste antipsychotica cariprazine en brexpiprazol.

Na afloop van deze lezing/workshop:

 • Bent u beter bekend met de mogelijke toegevoegde waarde van cariprazine en brexpiprazol;
 • Heeft u inzicht in de verschillen tussen antipsychotica qua effectiviteit en bijwerkingen;
 • Weet u beter hoe u antipsychotica moet doseren.

 

8 oktober 2020
Plenair 2 - Behandeling van de bipolaire depressie

Depressies komen veel voor bij patiënten met een bipolaire stoornis en zorgen voor grote lijdensdruk. Ongeveer de helft van deze patiënten maakt meer dan twintig depressieve episodes mee. Behandeling van de bipolaire depressie verloopt vaak moeizaam en kan gecompliceerd zijn vanwege het risico op transitie naar een (hypo)manie. De afgelopen jaren zijn er meerdere hoopgevende onderzoeken over de behandeling van de bipolaire depressie gepubliceerd.

Na afloop van deze lezing/workshop:

 • Heeft u meer inzicht in de recente literatuur over de behandeling van de bipolaire depressie;
 • Weet u op welke manier een depressieve episode bij een patiënt met een bipolaire stoornis te behandelen;
 • Heeft u meer precieze kennis over het risico op een omslag naar (hypo)manie tijdens de behandeling van een bipolaire depressie.
8 oktober 2020
Plenair 3 - Psychofarmacologie bij ouderen: does age matter?

Veroudering gaat gepaard met lichamelijke veranderingen die de farmacokinetiek en -dynamiek van psychofarmaca substantieel kunnen beïnvloeden. Hierdoor moet soms de dosering worden aangepast, bijwerkingen (intensiever) worden gemonitord of het simultaan gebruik van bepaalde geneesmiddelen worden voorkomen.

Echter, de therapeutische dosering ligt bij psychofarmaca zeker niet altijd lager dan bij jongvolwassenen. Wanneer moet of kun je een dosering verlagen? Wat als de dosering voor een therapeutisch effect niet lager ligt, maar het risico op bijwerkingen wel significant toeneemt? Hoe en welke bijwerkingen zijn dan belangrijk te monitoren?

Deze vragen staan centraal in de lezing en worden geïllustreerd a.d.h.v. diverse praktijkvoorbeelden. Oftewel, na deze lezing weet u wanneer leeftijd er wel en wanneer leeftijd er niet toe doet.

Na afloop van deze lezing:

 • Weet u wanneer geen aanpassingen vereist zijn op basis van leeftijd (age doesn’t matter);
 • Weet u wanneer wel aanpassingen vereist zijn op basis van leeftijd (age matters).
8 oktober 2020
Workshop 1 - Farmacotherapeutische interventies bij ADHD across the life line

Het doel van deze workshop is om u op de hoogte te brengen van de huidige state of the art farmacotherapeutische interventies bij ADHD, voor alle leeftijdsgroepen, onderbouwd door zowel evidence- als practicebased informatie. Aan de orde komen de nationale en internationale richtlijnen, waaronder de recente Nederlandse zorgstandaard ADHD 2019. Daarnaast wordt behandeld welke stappen u kunt nemen indien er tevens sprake is van psychiatrische comorbiditeit zoals een bipolaire stoornis, autisme, verslaving of somatische problematiek zoals epilepsie.

Na afloop van deze workshop:

 • kent u de diverse farmacotherapeutische interventies bij de behandeling van ADHD tijdens de verschillende levensfases volgens de huidige state of the art;
 • weet u welke stappen u kunt nemen bij zowel psychiatrische als somatische co-morbiditeit;
 • begrijpt u hoe de verschillende medicijnen werken, de mogelijke voor- en nadelen en interacties met andere middelen, zodat u weloverwogen een keuze kunt maken.
8 oktober 2020
Workshop 2 - Farmacotherapie bij verslaving: omgaan met misbruik en afhankelijkheid

In deze workshop gaat Glenn Dumont nader in op het risico op misbruik en afhankelijkheid binnen de farmacotherapie van psychiatrische stoornissen, waaronder ADHD, depressie en slaapstoornissen. U wordt tevens nadrukkelijk uitgenodigd om uw eigen casuïstiek m.b.t. misbruik en afhankelijkheid op voorhand in te sturen, zodat (een selectie van) uw input gedurende de workshop besproken kan worden.

Uw vragen en casuistiek kunt u aanleveren via peters@prelum.nl

Na afloop van deze workshop: 
 • kent u het werkingsmechanisme van afhankelijkheid en hoe dit werkingsmechanisme zich verhoudt tot de farmacotherapeutische behandeling van bijvoorbeeld slaapstoornissen of ADHD;
 • bent u in staat om signalen die wijzen op misbruik of afhankelijkheid adequaat te signaleren en de behandeling daarop aan te passen, danwel de patiënt tijdig door te verwijzen;
 • kunt u een afbouwschema opstellen afgestemd op het individu.
8 oktober 2020
Workshop 3 - Cardiovasculair risicomanagement: moet de psychiater aan de bak?

In deze workshop geeft Melissa Chrispijn een overzicht van de verschillende methoden en richtlijnen die systematische monitoring van somatische gezondheid, o.a. de richtlijn cardiovasculair risicomanagement (CVRM) en de richtlijn somatische screening bij ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Zowel de indicatie, frequentie en de inhoud van de screening, als de interventies die worden geadviseerd naar aanleiding van gevonden afwijkingen, verschillen tussen de gebruikte richtlijnen. Aangezien er op basis van afwijkende uitslagen van somatische screening vaak wordt verwezen naar de huisarts is het van belang dat de verschillende richtlijnen beter op elkaar worden afgestemd.

Tijdens deze workshop wordt aan de hand van casuïstiek een overzicht gegeven van de soms overlappende en daarmee verwarrende methodieken. Tevens zal de discussie worden gevoerd over de taakverdeling van somatische screening in de psychiatrische praktijk.

Na afloop van deze workshop:

 • kent u het belang van systematische screening van de somatische gezondheid;
 • weet u hoe u de richtlijn CVRM kunt toepassen in uw eigen praktijk;
 • weet u welke verschillende richtlijnen er worden gebruikt voor somatische screening;
 • weet u hoe deze richtlijnen zich tot elkaar verhouden, in hoeverre er overlap is en waar de hiaten liggen.

 

8 oktober 2020
Workshop 4 - Farmacotherapie bij slaapproblemen

De meeste slaapstoornissen komen vaker voor in de psychiatrie dan in de algemene bevolking. Dit komt onder meer door een bidirectionele relatie tussen verschillende psychiatrische aandoeningen en slaapstoornissen. Psychofarmaca spelen hierbij ook vaak een belangrijke rol: ze kunnen diverse slaapstoornissen triggeren en verergeren. De behandeling van comorbide slaapstoornissen begint dan ook vaak met het aanpassen van de medicatie.

Aan de hand van casuïstiek en interactie met de deelnemers worden aspecten van de wisselwerking tussen psychofarmaca en slaap behandeld. Meerdere groepen psychofarmaca zullen hierbij aan de orde komen, zowel wat betreft hun verstorende werking op de slaap als hun potentie voor behandeling.

Na afloop van deze workshop:

 • kent u de belangrijkste effecten van psychofarmaca op de slaap;
 • weet u waar u op moet letten bij patiënten met een combinatie van psychiatrie en slaapproblemen die psychofarmaca gebruiken;
 • heeft u enkele praktische handvatten om keuzes te maken in het behandelen van slaapstoornissen in de psychiatrie.
8 oktober 2020
Workshop 6 - Farmacologische dilemma’s in de dagelijkse praktijk

Tijdens deze interactieve workshop zal dieper worden ingegaan op casuïstiek uit de dagelijkse praktijk en de achtergronden hierbij. Diverse relevante onderwerpen zullen de revue passeren. Zoals hoe om te gaan met stoppen, afbouwen en switchen van verschillende psychofarmaca? Wanneer is het zinvol om farmacogenetisch onderzoek in te zetten? En hoe interpreteer je de resultaten? Hoe kunt u handelen bij polyfarmacie, irrationele combinaties en bijwerkingen?

Na afloop van deze workshop:

 • begrijpt u beter hoe u farmacologische dilemma’s in uw praktijk kunt aanpakken;
 • kent u de achtergronden bij de aanpak van farmacologische vraagstukken;
 • kunt u een goede afweging maken over het zinvol inzetten van farmacogenetica.
8 oktober 2020
Workshop 7: Psychofarmaca bij mensen met lever- en nierfunctiestoornissen

Psychiatrische klachten zijn niet ongebruikelijk bij patiënten met ernstige lever- of nierfunctiestoornissen. Omgekeerd wordt in verschillende onderzoeken ook een associatie tussen psychofarmaca en lever- of nierfunctiestoornissen gelegd. Het is daarom belangrijk dat we onze kennis over het inzetten van psychofarmaca bij patiënten met nier- en leverinsufficiëntie goed onderhouden.

Hoe zat het ook al weer? In deze workshop komen verschillende facetten van lever- en nierfunctiestoornissen aan bod. Welke middelen zijn hepato- of nefrotoxisch en waarom? Wanneer moet de dosering worden aangepast?  

We staan stil bij de verschillen in farmacokinetiek, de algemene principes van voorschrijven en de diverse voorkeursmiddelen. Natuurlijk komt ook de specifieke somatische comorbiditeit, die ten grondslag kan liggen aan de lever- of nierfunctiestoornissen, aan bod.

Na afloop van deze workshop:

 • kent u belangrijke oorzaken van lever- en nierfunctiestoornissen;
 • weet u de geschikte bronnen te vinden die u kunnen helpen bij het farmacotherapeutisch beleid;
 • begrijpt u welke veranderingen in farmacokinetiek een reden zijn om de dosering wel of niet aan te passen.
8 oktober 2020

De sprekers

Ziekenhuisapotheker, epidemioloog, klinisch farmacoloog
Psychiater, assistant professor en redacteur Psyfar
Psychiater en hoogleraar Ouderenpsychiatrie
Kinder- en jeugdpsychiater
Klinisch farmacoloog en redacteur Psyfar
Psychiater, senior onderzoeker en redacteur Psyfar
psycholoog, somnoloog, bijzonder hoogleraar Slaap en psychopathologie
Psychiater i.o. en klinisch farmacoloog i.o.
Hoofdredacteur en wetenschappelijk directeur van Psyfar

De locatie

Theater Buitensoos
Zwolle

Route plannen